Wednesday, April 24, 2024
spot_img

Utvalt:

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför...

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar...
HemDebattDebatt - Signalspana i...

Debatt – Signalspana i konjunkturen?

“Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas. Så framhöll Konjunkturinstitutet i sin konjunkturuppdatering i augusti 2019.”
I september talar SCB om att tillväxten kraftigt bromsat in i Sverige, den svagaste BNP-uppgången sedan krisåret 2009. Men var det så oväntat egentligen och kan man i ett tidigt skede identifiera att en konjunkturvändning kommer att ske frågar sig  Peter Tovman, Företagsöverlåtelser.se och Mikael Dierks, TACTIC Företagsförmedling AB.

NewsMachine har på uppdrag av Företagsöverlåtelser.se och TACTIC Företagsförmedling AB genomfört en sökning i News Machines mediedatabas på frekvens av begreppen ”högkonjunktur” och ”lågkonjunktur” under perioden januari 2018 till september 2019. Sökningen är en avspegling av vad som publiceras i media i öppna källor och där rapporter från bland annat olika konjunkturbedömare ingår och sedan analyseras och refereras i media.

Presenterar exempelvis en konjunkturbedömare en rapport där det diskuteras kring lågkonjunkturen genererar detta som följd ökat antal artiklar i media där artiklarna hänvisar till just denna rapport. Då får begreppet ”lågkonjunktur” ökat genomslag i sökningen i NewsMachines sökmotor vid just det tillfället. Men vi betraktar den långsiktiga trenden, och då får enstaka genomslag enligt här nämnda mindre betydelse.

I grunden är det en metodik att lyssna av bruset i media och i detta fall just kring konjunkturutvecklingen. En form av lättillgänglig konjunkturell signalspaning.

Resultat

Redan under tidigare delen av 2018 ser vi en ökad frekvens av ordet ”lågkonjunktur”. Då signalerar detta enligt vår mening att en vändning av konjunkturen från högkonjunkturen är i sikte framöver. Den konjunkturella signalspaningen visar att ”lågkonjunktur” börjar förekomma allt mer frekvent i media. Vid årsskiftet 2018/2019 ökar frekvens av ”lågkonjunktur” medan frekvensen av ”högkonjunktur” minskar.

”Under sommaren och hösten sker en form av paradigmskifte. Ordet högkonjunktur ersätts gradvis med ordet lågkonjunktur och ordet konjunktur börjar sättas samman med ordet avmattning.”analyschef Henrik Zettergren, NewsMachine.

Konjunkturavmattning

NewsMachine har även på uppdrag av Företagsöverlåtelser.se och TACTIC Företagsförmedling AB genomfört motsvarande sökning på begreppet ”konjunkturavmattning”. Här framträder att begreppet gör sig gällande redan vid årsskiftet 2017/2018.

Genom att studera frekvenserna av begreppen ”högkonjunktur”, ”lågkonjunktur” och ”konjunkturavmattning” i en konjunkturell signalspaning i mediedatabasen hos NewsMachine eller på annat sätt vad som publicerats fångas enligt vår mening på ett enkelt och smidigt sätt upp signaler i tidigt skede vad som konjunkturellt framöver kan vänta bakom hörnet.

När kommer lågkonjunkturen?

Konjunkturinstitutet och SCB som refereras här ovan framhåller alltså i augusti 2019 och september 2019  att BNP minskade oväntat andra kvartalet 2019. År 1936 framhöll John Meynard Keynes att en övergång till en ”nedåtgående rörelse ofta sker plötsligt och våldsamt”. 

Men att BNP minskade oväntat andra kvartalet såsom Konjunkturinstitutet och SCB beskriver minskningen av BNP kan ju utifrån Keynes tes inte vara oförväntat. Detta utifrån vetskapen om att Sverige är på väg in en svagare konjunktur. När detta ”plötsligt” inträffar som Keynes nämner vet vi däremot inte. Ingen vet. Inte heller om det sker en gång eller ett antal gånger i allt högre accelererande takt. Men utifrån insikten om Keynes tes bör den konjunkturella prognostiseringen ske. Och då finns inget ”oväntat” i en konjunkturcykel och i konjunkturprognosticeringen.   

Näringsliv och finans

Den konjunkturella signalspaning som vi arbetar med är ekonomiskt kostnadseffektiv i sitt genomförande och ger enligt min mening en vägledning om den konjunkturella framtiden, inte vetenskapligt underbyggd, men tillräckligt informativ för att planera och operativt förbereda ett företags verksamhet inför ett skifte i konjunkturen.
Det ger företagen möjlighet att planera och öka beredskapen i tid inför exempelvis en lågkonjunktur som kan avspegla sig för det enskilda företaget i minskad orderingång och lönsamhet samt minskade marginaler.

Detta är något som inte minst vår små- och medelstora företag skulle ha nytta av när lågkonjunkturen väl kommer. Dessa företag är de som i normalfallet är känsligast för olika konjukturförändringar.

Genom att ha Keynes tes (1936) om konjunkturcykeln i minnet att …

– nedåtgående rörelser ofta sker plötsligt och våldsamt.
– som regel inte förekommer någon sådan skarp markerad vändpunkt vid övergången från en nedåtgående till en uppåtgående tendens.

…är det väsentligt för näringsliv och finansiella aktörer att kontinuerligt genomföra konjunkturell signalspaning övergripande och på ett enkelt sätt. Då skapas förutsättningar enligt vår mening för att i tidigt skede identifiera konjunkturella rörelser, såväl nedåtgående som uppåtgående.

Peter Tovman, Företagsöverlåtelser.se, Mikael Dierks, TACTIC Företagsförmedling

peter.tovman@foretagsoverlatelser.se

mikael.dierks@tactic.se 

- A word from our sponsors -

Most Popular

More from Author

Nyckeln till ett lyckat generationsskifte 

I samarbete med verksamt.se År 2010 står familjeföretaget Kvistberga inför ett vägskäl....

Carolina Lahbo – grundaren av Women in Business

Carolina Lahbo, grundaren av WiB, Women in Business berättar om varför...

Britt-Inger Jonsson driver BitWeb24

Britt-Inger Jonsson som driver BitWeb24 bygger hemsidor. Här berättar hon om...

Matilda Lorén – en av grundarna bakom Equine Academy

Tjugosjuåriga Matilda Lorén är en av grundarna bakom Equine Academy, en...
X
X